Stichting - ANBI

Stichting Boerderijschool
Visie Stichting Boerderijschool

Bessen plukkenStichting Boerderijschool zet zich in om levend leren (het leren in het échte leven en over het échte leven) en betekenisvolle activiteiten voor kinderen en jongeren in de land- en tuinbouw te realiseren. Werken met je handen, wroeten in de aarde, contact maken met planten en dieren is wezenlijk om het contact met je eigen wezen als mens te houden en te voeden. In een verstedelijkte samenleving is dit een maatschappelijk thema dat in het onderwijs thuishoort.

Doelstelling Stichting Boerderijschool
  • Het creëren van mogelijkheden voor kinderen en jongeren tot contact met de natuur door hen verzorgende relaties met aarde, planten en dieren te laten ontwikkelen (partner/rentmeester).
  • De boerderij te ontwikkelen tot een algemeen pedagogisch en onderwijskundig curriculum en het ontwikkelen van zinvolle activiteiten die een impuls geven aan landbouw-, natuur- en milieueducatie en aan het levend leren over duurzaamheid.
  • Het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept met de boerderij als leerplek en het ontwikkelen van randvoorwaarden gericht op het implementeren van de boerderijschool binnen het onderwijs.
  • Het leggen van verbindingen tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijsvernieuwing en de land- en tuinbouwpraktijk in Nederland.
  • Het stimuleren van uitwisseling van informatie, ervaringen en expertise en het bevorderen van samenwerking van personen, groepen, instellingen en organisaties die zich bezighouden met intensieve vormen van boerderijeducatie op nationaal en internationaal niveau.
Leden van Stichting Boerderijschool

Het bestuur van Stichting Boerderijschool wordt gevormd door mensen die geïnteresseerd en betrokken zijn bij het levend leren en bij de verbinding van onderwijs, landbouw en natuur in het bijzonder. Zij zetten zich volop in om de ideeën rond de Boerderijschool verder gestalte te geven. De bestuurders van Stichting Boerderijschool verrichten hun bestuurstaken volledig vrijwillig, zonder vergoeding.

De leden zijn:

  • Jaap Meijer (voorzitter),
  • Nicole Verhage (secretaris),
  • Pjotr Timmerman (penningmeester).

Stichting Boerderijschool heeft geen medewerkers in dienst. Freelancers en vrijwilligers voeren de werkzaamheden uit.

ANBI

Stichting Boerderijschool is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Bedrijven en particulieren die ons werk steunen door een gift of schenking, kunnen dit aftrekken van de belasting.